ClickCease Algemene Voorwaarden - Slotenmaker Unlock
 • Maandag – Zondag: 24/7
 • 0466 90 13 23
 • E-mail: info@slotenmakerunlock.be
 • Algemene voorwaarden
  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Mits anders overeengekomen, zijn enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van het huidige document van toepassing.
  2. Geen enkele opdracht zal worden aangevat zonder terugzending van een ondertekende en gedateerde
   factuur / bestelbon / rekening en betaling van een voorschot van minimaal 50 procent.
  3. Behoudens verborgen gebreken, dient elke klacht m.b.t. de geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, op straffe van nalatigheid, per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen de 8 dagen na ontvangst van dit document.
  4. Alle facturen zijn contant betaalbaar of per bankoverschrijving krachtens overeenkomst genomen in gemeen overleg bij het ondertekenen van de offerte / bestelbon.
  5. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de vermelde goederen en diensten op huidige document
   ter plaatse contant te betalen.
  6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 1 procent per maand.
  7. Schadebeding: In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de hoofdsom worden vermeerderd met
   15 procent + btw, met een minimum van 50,00 EUR + btw ten titel van schadebeding.
  8. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen tot gevolg, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsfaciliteiten waren.
  9. In geval een betalingsherinnering is verstuurd, zal de hoofdsom van de factuur verhoogd worden met 15,00 EUR + btw als kosten voor herinnering.
  10. De klant erkent conform artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek dat alle goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de aangerekende prijs, de intresten en eventuele kosten.
  11. Elke bestelling en/of telefonische bestelling voor depannage[1], betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
  12. De leveringstermijnen en aankomsttijden van de techniekers worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit schriftelijk overeengekomen werd of er een afspraak vastgelegd werd. Vertraging van de aankomsttijdstip van de technieker bij depannage of de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de depannage, bestelling of overeenkomst.
  13. Indien de klant de telefonisch, mondeling of schriftelijk geplaatste bestelling / overeenkomst verbreekt of annuleert of indien deze door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van
   25 procent van het totaalbedrag van de bestelling / overeenkomst. Met een minimum van 125,00 EUR.
  14. Indien de klant, de telefonisch geplaatste bestelling voor depannage verbreekt of annuleert of indien deze door zijn toedoen geen doorgang kan vinden of de reden van depannage opgelost is, na dat de technieker op het door de klant opgegeven adres is toegekomen, is de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 125,00 EUR.
  15. Overuren: De maximale werktijd bij een depannage / interventie bedraagt 30min, ingaand vanaf de aankomst van de technieker op het aangegeven adres/plaats tot het verlaten van deze plaats. Indien de werktijd bij depannage / interventie langer duurt dan de aangegeven 30min , zal de hoofdsom vermeerderd worden met € 26,00 + BTW. Om de 30min zal dit bedrag + BTW opnieuw aangerekend worden ten titel van “Overuren”.
  16. Er is gewezen op de mogelijkheid van minimale schade en er is overeengekomen dat voor de schade ten gevolge van de opening en/of ten gevolge van nalatigheid, Unlock Slotenmaker niet aansprakelijk kan gesteld worden.
  17. KB1 art. 20 “BTW te voldoen door medecontractant”. De klant verklaart dat hij btw-plichtig is en periodieke btw-aangifte indient, indien hij zijn ondernemingsnummer opgeeft (In te vullen op de keerzijde bij ‘klantgegevens’).
  18. Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

   

   

   

  [1] Depannage: Een telefonisch geplaatste bestelling, waarbij de klant vraagt om zo snel mogelijk een technieker langs te sturen op het door hem opgegeven adres, voor pechverhelping met zijn hang en sluitwerk.